myntti: (m&c)
[personal profile] myntti
15. J. Tilsa: Zoppaa ja zärvintä
http://www.bookcrossing.com/journal/10201347/
Zoppaa ja zärvintä kokoaa Eräjärven absurdistin etevimmät sarjakuvat ensimmäistä kertaa koviin kansiin. Mukana on tuttujen hittien ohella uusia oivalluksia, eriskummallisia harvinaisuuksia ja edustava väriosasto.

Näistä sarjiksista ei oikein voi koskaan tietää, mihin suuntaan juttu kulkee.
Sopivan pöhköjä. Tietty kaikki eivät iskeneet nauruhermoon, mutta aika moni kuitenkin.

16. Jean Richardson: Miiru tahtoo balettikouluun
http://www.bookcrossing.com/journal/11988924/
Baletti on Miirun elämän tärkein asia. Hänen hartain toiveensa on tulla oikeaksi ballerinaksi, mutta sitä varten on päästävä balettikouluun. Kun tähän lopulta tarjoutuu tilaisuus merkitsee se samalla muuttoa pois kotoa, vieraaseen kaupunkiin, etäisen, tiukan isotädin luo. Tästä tulee 11-vuotiaan Miirun ensimmäinen askel kohti itsenäistymistä ja ensimmäinen kosketus baletin kiehtovaan, kurinalaiseen maailmaan, jossa lahjakkuuden lisäksi vaaditaan rautaisannos päättäväisyyttä ja kovaa työtä.

Näin aikuisena luettuna aika keskinkertainen lastenkirja. Muistaakseni olen näitä Miiru-juttuja lukenut lapsena. Kai balettimaailmaan tutustuminen sitten kiinnosti jollain tapaa.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

myntti: (Default)
myntti

February 2017

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios