myntti: (m&c)
[personal profile] myntti
Jos luulin viime vuoden olleen varsinainen rimanalitus lukurintamalla, niin sitten en kyllä tiedä, miksi vuotta 2015 kutsuisi. Fanfics, I blame you. ;-) Okei, ehkä vain jossain määrin. En mä tiedä, miksi kaikkiaan kirjat jäivät näin vähiin. Taas kerran "ensi vuonna yritän petrata" -lupaus. Huoh.

01. Andrew Hodges: Alan Turing, arvoitus.

02. Donald E. Westlake: What’s the Worst That Could Happen? http://www.bookcrossing.com/journal/12825534/

03. JP Ahonen: Villimpi Pohjola - Lapsus

04. Maarit Verronen: Osallisuuden tunto http://www.bookcrossing.com/journal/8311276

05. Richard Rieser: Mustat lasit - vammaisuus valkokankaalla ja televisiossa http://www.bookcrossing.com/journal/11803388/

06. Ian Fleming: Hänen Majesteettinsa salaisessa palvelussa http://www.bookcrossing.com/journal/12065938

07. Donald E. Westlake: The Hot Rock http://www.bookcrossing.com/journal/6603978/

08. JP Ahonen: Villimpi Pohjola - Valomerkki

09. Kalle Kinnunen: Big Game - Kuinka Hollywood tuotiin Suomeen

10. Ulla-Lena Lundberg - Kuninkaan Anna http://www.bookcrossing.com/journal/7780197

11. Christophe Blain - Amerikkaan (Maalari ja merirosvo 1) http://www.bookcrossing.com/journal/12473659

12. J.M. Barrie - Peter Pan

13. Erich Kästner: Kolme miestä lumessa http://www.bookcrossing.com/journal/10099375/

14. Massimo Fenati: Gus & Waldo - sillä siivellä http://www.bookcrossing.com/journal/12724733/

15. Michael Palin: New Europe http://www.bookcrossing.com/journal/5705688/

On kyllä hyvin paljon mahdollista, että olen tästä unohtanut jotakin. Sarjakuvia mahdollisesti? Ja pari kirjaa ainakin jätin kesken, koska en tykännyt niistä.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

myntti: (Default)
myntti

February 2017

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios