myntti: (m&c)
[personal profile] myntti
Ei mennyt vuosi 2016 lukemisen suhteen yhtään sen paremmin kuin edeltävä vuosi.
Yritetään taas petrata kuluvan vuoden aikana.

1. Dalton Trumbo: Johnny Got His Gun
http://www.bookcrossing.com/journal/4667874/

2. Jim Butcher: Side Jobs: Stories from the Dresden Files
http://www.bookcrossing.com/journal/13427465/

3. Outi Pakkanen: Yön yli
http://www.bookcrossing.com/journal/10532732/

4. Kari Selén: Simpukan tähden - Vaellus Santiago de Compostelaan
http://www.bookcrossing.com/journal/5793282/

5. Mildred D. Taylor: Ukkonen, kuule huutoni mun
http://www.bookcrossing.com/journal/6803512/

6. Harri Nykänen: Raid ja poika
http://www.bookcrossing.com/journal/11627935/

7. Jim Starlin & Berni Wrightson: Hulk ja Möykky
http://www.bookcrossing.com/journal/13033469/

8. Leena-Maija Rossi: Tamman haaveilupäivä
http://www.bookcrossing.com/journal/14036845/

9. Paula Havaste: Joulupukin tarina
http://www.bookcrossing.com/journal/12373340/

10. Leslie Charteris: Pyhimys New Yorkissa
http://www.bookcrossing.com/journal/10055856/

11. Jordan S. Brock: Change of Address

12. Emmi Itäranta: Teemestarin kirja

13. JP Ahonen: Belzebubs

14. Jeph Loeb & Tim Sale: Captain America - White

Muita ei nyt äkkiseltään tule mieleen. Voi olla, että jokin ei-BC-kirja puuttuu, kun niistä ei ole mitään merkintää missään. Osin sen takia liityinkin nyt Goodreadsiin, niin saa johonkin lukemisiaan listattua. Samalla jos se vaikka kannustaisi lukemaan enemmän. (Muutakin kuin Internetiä.)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

myntti: (Default)
myntti

February 2017

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:24 pm
Powered by Dreamwidth Studios